ENG:

Wezwanie

do sprzedaży

akcji TIM S.A.

Kontakt

Jak złożyć zapis?

Dokumenty i przydatne linki

|

|

Grupa Würth kontynuuje proces przejęcia TIM S.A.

Nowe Wezwanie na akcje TIM S.A. zostało ogłoszone

Grupa Würth pozostaje w pełni zaangażowana w przejęcie TIM S.A i ogłosiła drugie Wezwanie na wszystkie akcje TIM S.A („Wezwanie”). Drugie Wezwanie stało się konieczne, ponieważ UOKiK nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie i skierował zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy. Zapisy na sprzedaż akcji w cenie 50,69 zł za jedną akcję rozpoczną się 28 września 2023 r. i potrwają do 29 grudnia 2023 r. Główni akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A., reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji Spółki zobowiązali się już do sprzedaży swoich akcji w ramach Wezwania.

Zapis na sprzedaż akcji możesz złożyć w swoim biurze maklerskim.

Icon

Cena akcji w wezwaniu wynosi 50,69 zł

IconIcon

Wezwanie zostało ogłoszone 21 września przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH („Wzywający”), należącą do Grupy Würth

IconIcon

Zapisy do sprzedaży akcji przyjmowane są od 28 września do 29 grudnia 2023 r.

Dyspozycje sprzedaży akcji w wezwaniu możesz złożyć w biurze maklerskim prowadzącym rachunek maklerski, na którym posiadasz akcje TIM S.A.

Zaoferowana w Wezwaniu cena oznacza:

Premii w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r.

+93,8%

+7,8%

Premii w stosunku do 6-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji wezwania

+2,7%

Premii w stosunku do 3-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji wezwania

+12,4%

Premii w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji wezwania

Główni akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A. („Spółka”), w tym m.in. prezes zarządu Spółki Krzysztof Folta oraz przewodniczący RN Krzysztof Wieczorkowski, podpisali już umowy, na mocy których zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania.

IconIcon


Celem Wzywającego jest osiągniecie 100% głosów na WZA oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.


– komentuje Krzysztof Folta – prezes zarządu TIM S.A."Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Grupy TIM, szczególnie w obszarach e-commerce i efektywności operacyjnej. Połączenie sił na rynku dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych, a także zapewni jeszcze większą ekspozycję i know-how w obszarze e-commerce. Dostrzegamy wartość TIM-u, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować bardzo znaczącą premię w stosunku do średniej ceny transakcyjnej z ostatnich miesięcy. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy Spółki do sprzedaży swoich akcji. Doceniając silną kulturę korporacyjną TIM-u, zbliżoną do naszej, oraz zaangażowanie pracowników firmy w rozwój i innowacje, chcemy zadbać o to, aby TIM kontynuował swój wzrost, dlatego zamierzamy mocno wspierać obecne kierownictwo w realizacji wspólnej strategii."

– dodaje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth"Ta transakcja to kolejny kamień milowy w ścieżce rozwoju Grupy TIM, a zarazem potwierdzenie dużej wartości, jaką zarządy oraz wszyscy pracownicy obu spółek zbudowały na przestrzeni lat. Dołączenie do Grupy Würth wzmocni TIM S.A. strategicznie i utoruje drogę do ekspansji w nowych obszarach. Ogromne znaczenie miało dla nas to, że Grupa Würth będzie wspierać dalszy dynamiczny rozwój działalności obu spółek Grupy TIM. "

Od 28 września do 29 grudnia 2023 r. akcjonariusze TIM S.A. mogą składać zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH. Wzywający oferuje 50,69 zł za jedną akcję Spółki. Zamiarem Wzywającego jest nabycie akcji uprawniających do wykonania do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wycofanie Spółki z obrotu na rynku regulowanym.


W przypadku przekroczenia w wyniku wezwania progu 95% liczby głosów na WZA, FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji należących do akcjonariusz mniejszościowych.


Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane są przez biura maklerskie prowadzące dany rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje TIM S.A.


Wzywający zawarł umowy z wybranymi akcjonariuszami, kontrolującymi łącznie około 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM S.A., zgodnie z którą, zobowiązali się oni bezwarunkowo i nieodwołalnie do odpowiedzi na ogłoszone wezwanie po cenie 50,69 zł za jedną akcję.

IconIconIconIcon

Terminy

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

29.12.2023

Termin zakończenia przyjmowania zapisów

04.01.2024

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji

08.01.2024

Jak złożyć zapis?

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są przez podmiot prowadzący dany rachunek papierów wartościowych, na którym znajdują się akcje inwestora chcącego złożyć zapis na sprzedaż akcji. Biura maklerskie zwykle umożliwiają złożenie dyspozycji sprzedaży akcji w wezwaniu przez serwis internetowy lub infolinię. Szczegółowe informacje nt. procedury złożenia zapisu na sprzedaż akcji zostały opisane w pkt.15 wezwania. Uzyskasz je też w swoim biurze maklerskim.

Jak wygląda procedura złożenia zapisu?

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są w podmiocie prowadzącym dany rachunek papierów wartościowych (pod warunkiem, że podmiot ten świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a inwestor składający zapis zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług).


W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w wezwaniu ma zawartą uprzednio taką umowę.


Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przez osobę składającą zapis

- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach wezwania włącznie.


Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.


Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów.


Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że przyjmuje warunki wskazane w wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach wezwania zawiera stosowne oświadczenie w powyższym zakresie).

28.09.2023

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

Kontakt

Dla inwestorów:


Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

(+48) 691 510 168

(+48) 607 082 607

bm.sekretariat@santander.pl


Dla mediów:


InnerValue Sp. z o.o.


Mateusz Paradowski

(+48) 516 089 279

m.paradowski@innervalue.pl


Paweł Strzyżewski

(+48) 506 229 863

p.strzyzewski@innervalue.pl


Aktualności

Grupa Würth kontynuuje proces przejęcia TIM S.A.

Icon

Zapisy w wezwaniu na akcje TIM S.A. przedłużone. Ponad 50% akcji już objętych zapisami

Icon

Zapisy w wezwaniu na akcje TIM S.A. przedłużone do 29 grudnia 2023 r.

Icon

Dokumenty i przydatne linki

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A.

Icon

Stanowisko Zarządu TIM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Icon

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu

Icon

Komunikat o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów

Icon

Komunikat o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów

Icon

Nota prawna


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A., ogłoszonego 21 września 2023 roku przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH ("Wezwanie") za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Dokument Wezwania (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.